İZMİT KÖRFEZİ

KISALTMALAR

AIS                             : Otomatik Tanımlama Sistemi 

COLREG                   : Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü

DDV                            : Derin Su Çekimli Gemi (Su çekimi 15 metre ve üzerinde olan    gemileri)

DF                               : Yön Bulucu

DSC                            : Dijital Çağrı Seçici 

DTO                           : Deniz Trafik Operatörü

ENC                            : Elektronik Seyir Haritası 

ETA                            : Tahmini Varış Zamanı

GTH                           : Gemi Trafik Hizmetleri

GTHM                        : Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi 

IALA                           : Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği

IMO                            : Uluslararası Denizcilik Örgütü

LV                              : Büyük Gemi (Tam Boyu 200 metre ve Üzerinde Olan Gemileri)

LOA                            : Tam Boy

RT                              : Radyo Telefon

MMSI                          : Deniz Seyyar Tanıtım Numarası

SMCP                         : Standart Denizcilik Haberleşme Kalıpları

SOLAS                       : Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974

SP                               : Seyir Planı

TAD                            : Trafik Ayırım Düzeni

İZMİTRAP                  : İzmit GTH Raporlama Sistemi

UTC                            : Evrensel Zaman

VHF                            : Çok Yüksek Frekans

WGS                           : Dünya Jeodetik Sistemi

 

KULLANICI REHBERİ 

Giriş

İzmit GTH, ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak ve son teknolojik imkânlar kullanılarak bölgedeki seyir, can, mal ve çevre emniyetinin arttırılmasının yanı sıra mevcut çok sayıdaki liman tesisini kullanacak gemilerin daha etkin ve verimli planlanabilmesi amacıyla tesis edilmiştir. Kullanıcı rehberi, içeriğinde belirlenmiş olan İzmit GTH alanında seyreden, demirleyen, limana yanaşan ve limandan ayrılan (kısmi olarak) gemilerin seyir, can ve mal emniyeti arttırmak ve deniz çevresi ile denizdeki yapıları deniz trafiğinin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla deniz trafik verimliliğini de dikkate alarak ihtiyaç duyacakları bilgileri sağlamak ve tabi olacakları usul ve esasları belirtmek üzere hazırlanmıştır. Bu rehber, İzmit GTH Uygulama Talimatı ve Limanlar Yönetmeliği göz önünde bulundurularak kullanılacaktır.

 

İşletim

İzmit GTH, Limanlar Yönetmeliği, İzmit GTH Uygulama Talimatı ve 18 Şubat 2007 tarihli, 26438 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Trafik Hizmetlerinin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak ve IMO’nun A.857(20) ve A(827).19 no’lu kararları dikkate alınarak işletilecektir.

 

Yetkili Otorite

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı’dır.

 

İzmit GTH Otoritesi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü’dür.

 

 Verilen Hizmetler

İzmit GTH’nin verdiği hizmetler IALA’nın GTH ile ilgili karar ve tavsiyeleri dikkate alınarak belirlenmiş olup, IMO’nun A857(20), A851(20), A.827(19) no’lu kararlarına, Gemi Trafik Hizmetlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğe ve TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı gereklerine uygun olarak; Bilgi Hizmeti, Seyir Yardımı Hizmeti ve Trafik Organizasyonu hizmeti vermektedir.

 

Hizmet Alanı

 İzmit GTH aşağıdaki belirtilen sınırlar dahilindeki alanı kapsar.

 

İzmit GTH Batı sınırının mevkileri aşağıda belirtildiği gibidir.

A  : 40° 52.5’ K / 29° 13.8’ D

B  : 40° 48.5’ K / 29° 09.0’ D

C  : 40° 39.9’ K / 29° 09.0’ D

 

İzmit GTH doğu sınırı ise İzmit Körfezinin doğudaki  kıyı şeridi olarak kabul edilecektir.

İzmit GTH kapsamı Şekil 1 de gösterilmektedir.

Şekil 1

Aktif Katılımcı Gemiler;

Yerel Trafik kapsamındaki gemiler hariç olmak üzere, her ne maksatla olursa olsun GTH alanında bulunan tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler ve tam boyu 20 metre ve üzeri gemiler  ‘ Aktif Katılımcı Gemiler ’  olarak tanımlanır. Bu gemiler İZMİTRAP raporlama sistemine uyarlar.(Bakınız, İZMİTRAP; 7,8,9 numaralı sayfalar)

 

Pasif Katılımcı Gemiler;

Tam boyu 20 metreden küçük gemiler ile Tehlikeli Yük taşımayan Yerel Trafik kapsamındaki gemiler, İzmit GTH alanı içerisinde ‘ Pasif Katılımcı Gemiler ’ olarak tanımlanır. Bu gemiler; aktif raporlama yapmamakla birlikte bulundukları sektörün VHF kanalını sürekli dinlemeli ve İzmit GTH tarafından verilecek talimatlara da uymalıdırlar.

 

Uyarı

İzmit GTH sistemi içinde WGS 84 datumu esas alınarak hazırlanmış ENC(Elektronik Seyir Haritaları) ve Google Earth 3D (3 boyutlu) haritalar kullanılmaktadır. Farklı datumda harita kullanan gemiler, GTH tarafından enlem ve boylam olarak verilen tüm mevkiler için gerekli datum düzeltmesini uygulamalıdır.

 

 

İzmit GTH Alanı Trafik Ayrım Düzeni

İzmit GTH alanı için; Trafik Ayrım Düzeni, Yakın Kıyı Trafik Bölgesi, Dikkatli Seyir Alanları ve Trafik Şeritleri Ayrım Hatları aşağıda belirtildiği şekilde olup koordinatlar ED(Avrupa Datum) 50’ye göre verilmiştir.

 

 

 1. a) Güneyde; İzmit GTH Körfez alanına Giriş ve Çıkış;

(1)   40° 43´ 00″ K – 029° 22´ 21″ D

(2)   40° 43´ 00″ K – 029° 23´ 24″ D

(23) 40° 45´ 03″ K – 029° 30´ 55″ D

(24) 40° 43´ 36″ K – 029° 45´ 00″ D

(25) 40° 43´ 36″ K – 029° 47´ 02″ D

(26) 40° 44´ 19″ K – 029° 48´ 30″ D

(27) 40° 44´ 27″ K – 029° 49´ 22″ D

(28) 40° 44´ 27″ K – 029° 52´ 48″ D

Koordinatlarını birleştiren hat ile Kuzeyde;

(12) 40° 44´ 42″ K – 029° 22´ 21″ D

(11) 40° 44´ 42″ K – 029° 23´ 24″ D

(40) 40° 45´ 39″ K – 029° 30´ 57″ D

(43) 40° 44´ 18″ K – 029° 45´ 00″ D

(44) 40° 44´ 18″ K – 029° 47´ 26″ D

(45) 40° 44´ 41″ K – 029° 49´ 14″ D

(46) 40° 44´ 41″ K – 029° 52´ 48″ D

Koordinatlarını birleştiren hat arasında kalan deniz alanını kullanırlar.

 

 1. b) Trafik şeritleri ayrım hatları aşağıda belirtilmiştir.

(4) 40° 43´ 59″ K – 029° 24´ 38″ D

(5) 40° 43´ 43″ K – 029° 23´ 24″ D

(6) 40° 43´ 43″ K – 029° 22´ 21″ D

(7) 40° 44´ 00″ K – 029° 22´ 21″ D

(8) 40° 44´ 00″ K – 029° 23´ 24″ D

(9) 40° 44´ 13″ K – 029° 24´ 38″ D

Koordinatları birleştiren deniz alanı,

(16) 40° 44´ 47″ K – 029° 28´ 31″ D

(17) 40° 44´ 06″ K – 029° 25´ 15″ D

(18) 40° 44´ 20″ K – 029° 25´ 15″ D

(19) 40° 44´ 57″ K – 029° 28´ 31″ D

Koordinatları birleştiren deniz alanı

(33) 40° 45´ 05″ K – 029° 32´ 55″ D

(34) 40° 45´ 17″ K – 029° 30´ 56″ D

(35) 40° 45´ 00″ K – 029° 29´ 33″ D

(36) 40° 45´ 09″ K – 029° 29´ 33″ D

(37) 40° 45´ 24″ K – 029° 30´ 56″ D

(38) 40° 45´ 12″ K – 029° 32´ 56″ D

Koordinatları birleştiren deniz alanı ile

(29) 40° 43´ 54″ K – 029° 47´ 02″ D

(30) 40° 43´ 54″ K – 029° 45´ 00″ D

(31) 40° 44´ 00″ K – 029° 45´ 00″ D

(32) 40° 44´ 00″ K – 029° 47´ 02″ D

Koordinatları birleştiren deniz alanı trafik şeridi ve ayırım hatlarıdır. Trafik ayrım düzeni içerisinde seyir yapan gemiler bu ayrım hatlarının, genel trafik yönüne göre uygun hatlarını (sancak ve iskele) kullanacaklardır. Trafik şeridi ve ayrım hattı olmayan alanlarda çift yönlü trafik kurallarına uyulur.

 

 1. c) Trafik Ayrım Düzeni İçerisinde Dikkatli Bulunulacak Alanlar

(3)   40° 43´ 20″ K – 029° 24´ 38″ D

(10) 40° 44´ 51″ K – 029° 24´ 38″ D

(14) 40° 43´ 30″ K – 029° 25´ 15″ D

(20) 40° 44´ 56″ K – 029° 25´ 15″ D

Koordinatları birleştiren deniz alanı ile

(15) 40° 44´ 23″ K – 029° 28´ 31″ D

(21) 40° 45´ 21″ K – 029° 28´ 31″ D

(22) 40° 44´ 40″ K – 029° 29´ 33″ D

(39) 40° 45´ 28″ K – 029° 29´ 33″ D

Koordinatlarını birleşitiren deniz alanı içerisinde trafik ayrım düzenine kuzey ve güney yönlerinden giriş-çıkış yapılacağından tüm seyreden gemiler dikkatli olurlar.

 

 1. d) Yakın Kıyı Trafik Bölgesi;

(12) 40° 44´ 42″ K – 029° 22´ 21″ D

(13) 40° 45´ 30″ K – 029° 22´ 21″ D

(41) 40° 44´ 57″ K – 029° 38´ 09″ D

(42) 40° 46´ 36″ K – 029° 38´ 09″ D

Koordinatlarını birleştiren TAD kuzey dış sınırının kuzeyinde ve demir sahalarının dışında kalan bölge Yakın Kıyı Trafik Bölgesidir. Bu bölgeyi DÇÖT Kural 10/d ‘de tanımlanmış olan gemiler kullanırlar.

 

 

 

Gemi kaptanları; Seyir Planı (SP-1) Raporuna göre, gemilerinin teknik yeterliliklerinin

tam ve uygun olduğunu raporlarlar.

GEMİ BİLDİRİM (SEYİR PLANI – 1) RAPORU FORMU
Gemi Bildirim (Seyir Planı-1) Raporu: GTH alanındaki herhangi bir kıyı tesisine giriş yapacak olan uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemiler ile 150 GT ve üzeri tonajda olup kabotaj seferi yapan yerel trafik harici  gemiler GTH alanına girmeden en az yirmi dört saat önce, GTH alanına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, İdarece oluşturulmuş  LYBS  üzerinden aşağıdaki Bildirim Raporunu doldurarak ilgili Liman Başkanlığına ve İzmit GTHM’ye bildireceklerdir.

 

A gemi adı
çağrı işareti
bayrağı
ımo no
mmsı no
B tarih ve zaman (utc)
C mevkisi (enlem- boylam)
F Manevra sürati (knots) (ondalık kısım da yazılacak)
G kalkış limanı
H gth alanına varış tarihi ve saati lt(türkiye)
I varış limanı
O başta su çekimi  

(GTH ALANI GİRİŞİNDE)

kıçta su çekimi
azami hava çekimi
P yük (yükün cinsi ve miktarı) *
tehlikeli, zararlı ve kirletici yük ile ilgili açıklama (ımdg, ıgc, ıbc, gc, ınf)
silah sevkiyatı halinde “son kullanıcı sertifikası” tarih /no’su ve kopyası
Q arıza/hasar/ yetersizlik/diğer kısıtlayıcı nedenler
T geminin acentesi ve/veya temsilcisinin adı
vergi no’su
gemi kaptanının adı – soyadı
U gemi tipi
tam boy (metre)
en   (metre)
gros ton
net ton
tek/çift cidarlı (tankerler)
geminin inşa yılı
W gemideki personel ve yolcu sayısı
X p&ı klüp adı
p&ı poliçe no’su
p&ı geçerlilik tarihi
son psc tarihi
yakıt miktarları(f/o-d/o-l/o)
bunker 2001 sertifikası numara ve geçerlilik**

clc 92 sertifakası numara ve geçerlilik***

 

 

 

GİRİŞ (SEYİR PLANI – 2) RAPORU FORMU

 (SEKTÖR YALOVA’YA VERİLECEKTİR)

 

Gemi Bildirim Raporunda teknik bakımdan gemisinin uygun durumda olduğunu rapor eden gemi kaptanları ile savaş gemileri, yardımcı savaş gemileri ve ticari amaçla kullanılmayan diğer devlet gemileri kaptanları ve tam boyu 20 metre ve üzerinde olan gemilerin kaptanları, İzmit GTH alanına girişlerinde, VHF kanal 18’den sektör Yalova’ya şekli IMO standartlarına göre İdarece belirlenmiş olan aşağıdaki Giriş Raporunu vereceklerdir. Gemiler Giriş Raporunu verdikten sonra, sektör Yalova / GTHM tarafından verilecek bilgiyi göz önünde bulundurarak hareket edecektir.

 

Giriş (SP-2) Raporu

KODU ANLAMI
A GEMİ ADI, ÇAĞRI İŞARETİ, BAYRAĞI, IMO NO, MMSI NO
C/D MEVKİSİ (ENLEM/BOYLAM VEYA KERTERİZ/MESAFE)
H GTH ALANINA GİRİŞ TARİHİ VE ZAMANI
Q ARIZA/HASAR/YETERSİZLİK/DİĞER KISITLAYICI NEDENLER

 

Pozisyon Raporu

 

SP-2 (Seyir Planı-2) Giriş Raporu veren tüm gemiler, İzmit GTH alanı içerisinde sınırları belirlenmiş olan sektör alanları içerisinde, sektör değiştirecekleri zaman ayrılacakları ve dahil olacakları ilgili sektörlere, tahsisli Vhf kanalları üzerinden aşağıda belirtilen formatlarda Pozisyon Raporu vereceklerdir.

 

Pozisyon Raporu

KODU ANLAMI
A GEMİ İSMİ
C/D GİRİLEN VE ÇIKILAN SEKTÖR İSMİ

 

 

Final Raporu

 

İzmit GTH alanına girişten önce SP-2 raporu vermiş olan tüm gemiler İzmit GTH alanında demirlediklerinde, herhangi bir liman tesisine yanaştıklarında veya GTH alanından ayrılırken de mutlaka aşağıda belirtilen formattaki Final Raporunu ilgili sektöre tahsisli VHF kanalı üzerinden eksiksiz olarak vermek zorundadır.

 

Final Raporu

KODU ANLAMI
A GEMİ İSMİ
C/D MEVKİ (GTH ALANINDAN AYRILMA / YANAŞMA-DEMİRLEME)

 

 

 

 

 

 

 

İLGİLİ VE ÖNEMLİ ADRESLERİN VHF ÇALIŞMA KANALLARI VE DETAYLARI

 

GTH ALANI DOĞU SEKTÖR VHF KANAL 20 SEKTÖR KÖRFEZ
GTH ALANI ORTA SEKTÖR VHF KANAL 19 SEKTÖR HEREKE
GTH ALANI BATI SEKTÖR VHF KANAL 18 SEKTÖR YALOVA
ACENTELER VHF KANAL16 GEMİ /ACENTE İSMİ
DARICA PİLOT VHF KANAL12 DARICA PİLOT
TUZLA PİLOT VHF KANAL12 TUZLA PİLOT
KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI VHF KANAL16 KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI
YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI VHF KANAL 16 YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI
TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI VHF KANAL 16 TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI
T.C SAHİL GÜVENLİK VHF KANAL 16 VE 08 SAHİL GÜVENLİK
YEREL TRAFİK/FERİBOTLAR VE DENİZ OTOBÜSÜ BULUNDUKLARI SEKTÖR KANALI VE VHF KANAL 09 GEMİ İSMİ
YATLAR İÇİN VHF KANAL 73 YATIN İSMİ
BALIKÇI KANALI VHF KANAL 77 TEKNE İSMİ
İZMİT GTH ACİL DURUM KANALI VHF KANAL 08 İZMİT GTH

 

 

HABERLEŞME

 

Haberleşme Dili ve Şekli

 

 • İzmit GTH’nin haberleşme dili İngilizce olup doğru bir haberleşme için SMCP kullanılmalıdır.
 • Türk gemileri ve kılavuz kaptanlı gemiler haberleşmede Türkçe kullanabilirler.
 • İzmit GTH ile haberleşme için aşağıdaki mesaj işaretleri kullanılmalıdır:

 

 

Haberleşme Türkçe Yapıldığında Haberleşme İngilizce Yapıldığında
·         BİLGİ

·         TAVSİYE

·         UYARI

·         TALİMAT

·         SORU

·         CEVAP

·         TALEP

·         NİYET

·         INFORMATION

·         ADVICE

·         WARNING

·         INSTRUCTION

·         QUESTION

·         ANSWER

·         REQUEST

·         INTENTION

 

 • Deniz Trafik Operatörü gerekli gördüğü durumlarda, İngilizce bir mesajı Türkçe, Türkçe bir mesajı da İngilizce olarak tekrarlayabilir.
 • GTH Merkezleri ile haberleşirken hızlı konuşmamaya ve kelimelerin doğru telaffuz edilmesine dikkat edilmelidir.

 

 

İzmit GTHM’ye VHF ile normal şartlar altında; tanımlı 3 sektör ve bu sektörlere ait tahsis olunmuş VHF çalışma kanalları (kanal 18,19 ve 20) ile uluslararası çağrı ve tehlike kanalı olan VHF kanal 16 üzerinden 365 gün 24 saat ulaşılabilinir.

Acil olarak ve doğrudan seyir emniyeti ile alakalı durumlar hariç bahse konu tahsisli sektör kanalları hiçbir şekilde meşgul edilemez, bu kanallardan ilgili sektörden müsaade alınmadan hiçbir çağrı yapılamaz. Zira sektör kanalları yalnızca Gemi Trafik Hizmetleri için tahsis edilmiş olup gemiler kendi aralarındaki haberleşme için bu kanalları kullanamazlar. Bu hususlara ilave olarak her halükarda bilinen tüm ulusal ve uluslararası VHF haberleşmesi ile kullanımına dair mevcut usul ve esaslara titizlikle riayet edilecek ve bu konudaki disiplin her halükarda muhafaza olunacaktır. GTHM’nin sahip olduğu teknolojik imkânlar sayesinde, mevcut yön bulucu (RDF) istasyonları ile kural dışı ve kötü niyetle VHF haberleşmesini meşgul eden bütün gemi ve kara istasyonları anında tespit olunabildiği gibi sistem tarafından sürekli kayıt altına alınan tüm ekran görüntüleri ve VHF konuşmaları delil olmak üzere ilgili makamlara da sunulacaktır.

 

Emniyet açısından bir çelişki olmadıkça gemiler, İzmit GTHM tarafından verilecek talimatlara uyacaklardır. Şayet gemi kaptanı, emniyet açısından sakıncalı bulduğu bir talimata uyamayacaksa bu durumu nedenleri ile birlikte GTHM’ye bildirecektir.

 

Bu hizmetler yerine getirilirken, emniyetli seyir hakkında gemi kaptanının sorumluluğunun göz ardı edilmemesine ve gemi kaptanı ile kılavuz kaptan arasındaki geleneksel ilişkinin bozulmamasına özen gösterilecektir.

 

“Seyir emniyeti ile ilgili nihai kararın gemi kaptanına ait olduğu genel prensibi göz önünde bulundurularak; İzmit GTH tarafından verilecek olan bilgi, tavsiye, uyarı ve talimat kaptanın profesyonel bilgi ve yeteneği ile gemiyi idare etme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, kaptanın kararlarından ve hareketlerinden İzmit GTH sorumlu tutulamaz.”

 

VERİLEN HİZMETLER

 

İzmit GTH’nin verdiği hizmetler IALA’nın GTH ile ilgili karar ve tavsiyeleri dikkate alınarak belirlenmiş olup, İzmit GTH, IMO’nun A.857(20) ve A.827(19) no’lu kararlarına uygun olarak Bilgi, Seyir Yardımı ve Trafik Organizasyon Hizmetlerini vermektedir.

 

Bilgi Hizmeti

 • Deniz trafiği bilgisi
 • Gemilerin diğer gemilere göre mevki bilgisi
 • Bilgi verilen gemiye göre diğer gemilerin mevkileri, rota ve yere göre hız bilgisi
 • Diğer gemilerin olası hareketlerinin bilgisi
 • Denizcilere uyarılar
 • Meteorolojik bilgiler ve akıntı durumu
 • Seyir yardımcılarının durumu hakkında rapor edilen bilgiler
 • İzmit GTH tarafından gerekli görülen diğer bilgiler

 

Seyir Yardımı Hizmeti

Seyir yardımı hizmeti zor seyir ve meteoroloji koşullarında, geçiş sırasında arıza veya bir eksiklik söz konusu olduğu durumlarda, gemi kaptanı tarafından talep edildiğinde veya İzmit GTH tarafından gerekli görüldüğünde verilecektir. İzmit GTH gemilere aşağıdaki bilgileri sağlayarak gemi kaptanının, gemisinin seyir emniyetiyle ilgili kararını oluşturmasına katkıda bulunabilir:

 

 • TAD içinde gemilerin emniyetli seyir yapabilmelerini sağlamak için pozisyon bilgisinin aktarılması.
 • Çevresindeki diğer gemilerle ilgili bilgi verilmesi.
 • Oluşabilecek tehlikeli durumlarla ilgili uyarılar.

 

Seyir Yardımı Hizmeti’nin başlangıcı ve sonu (tarih/saat), gemi kaptanı ve Deniz Trafik Operatörü tarafından açık bir şekilde mutabakatla kayıt altına alınmalıdır.

 

Trafik Organizasyon Hizmeti

 • Geminin seyir planı, İzmit GTH alanına girişi ve kıyı tesisine yanaşma
 • Geminin seyir planındaki olası bir değişiklik
 • İzmit GTH alanına girmeden önce gemilere Trafik Organizasyonu ile ilgili gerekli operasyonel bilgiler
 • İzmit GTH alanındaki tüm gemilere İzmit GTH Uygulama Talimatına göre operasyonel bilgiler
 • SP 1 / SP 2 raporları, İzmit GTH’nin vereceği trafik organizasyonu hizmetinin ana kaynağıdır. Bu raporların zamanında ve doğru olarak verilmesi deniz trafik organizasyonunun verimliliğini arttıracaktır.

 

Zamanında ve doğru bilgi vermeyen gemiler, deniz trafiğinin düzenli işleyişini aksatacaklarından gecikmelere ve cezai işlemlere maruz kalabilirler. Unutulmamalıdır ki zamanında doğru bilgileri vermeyen gemiler, başta kendi gemilerini olmak üzere diğer gemileri de tehlikeye düşürerek seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından risk oluşturabilirler.

 

Yukarıdaki hizmetler gemilerin talepleri üzerine veya İzmit GTH tarafından gerek görüldüğü durumlarda verilir. Talep edilmeyen hizmetlerle ilgili olarak İzmit GTH sorumlu tutulamaz.

 

GEMİLERİN TABİ OLACAĞI PROSEDÜRLER

 

Genel

 • İZMİTRAP’a göre İzmit GTHM’ye SP 1 raporu göndermelidir.
 • İZMİTRAP’a göre İzmit GTHM’ye SP 2 raporu
 • İzmit GTHM’ye Pozisyon Raporu ve Final Raporu vermelidir.
 • İzmit GTH alanı içinde AIS cihazını devamlı çalışır halde bulundurmalıdır.
 • İzmit GTH alanı içinde seyirde, demirde veya liman tesislerinde bağlı iken, içinde bulunulan sektörün VHF kanalını dinlemelidir.
 • İzmit GTH alanında seyreden gemiler devamlı olarak İzmit GTHM yayınlarını dinlemeli ve verilen bilgi, tavsiye, uyarı ve talimatları seyir, can, mal ve çevre emniyeti açısından dikkate almalıdırlar.
 • İzmit GTH alanında seyreden gemiler seyir emniyeti ile ilgili sakıncalı durumları tespit ettiklerinde GTH merkezine bildirmelidir.
 • İzmit GTH alanında seyreden tüm gemiler, rıhtımlara veya iskelelere yanaşma, şamandıralara bağlama, demirleme, geri dönme, arıza, olağanüstü durum ve benzeri nedenlerle TAD dışına çıkmalarını gerektiren durumlar ile ETA’larındaki 2 saati aşan gecikmeleri ilgili GTH Merkezi’ne bildirmelidir.
 • Kılavuzluk hizmeti ile ilgili tüm haberleşme Darıca/Yarımca Pilot için VHF kanal 12’den ve Tuzla Pilot için ise VHF kanal 12’den yapılmalıdır.

 

Demirleme Yerleri;

 

İzmit GTH alanı için demirleme yerleri ve kullanım amaçları aşağıdaki gibidir.

 

Kocaeli Liman Başkanlığı İdari Sahası Demirleme Sahaları;

 

 1. a) İzmit Demirleme Sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 40° 45′ 00″ K – 029° 52′ 48″ D

2) 40° 44′ 00″ K – 029° 52′ 48″ D

3) 40° 44′ 00″ K – 029° 55′ 00″ D

4) 40° 45′ 00″ K – 029° 55′ 00″ D

 

 1. b) Yarımca Demirleme Sahası : Tehlikeli madde taşıyan gemiler,nükleer güçle yürütülen askeri gemiler ile karantina demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 40° 46′ 24″ K – 029° 41′ 00″ D

2) 40° 45′ 09″ K – 029° 41′ 00″ D

3) 40° 44′ 54″ K – 029° 43′ 00″ D

4) 40° 46′ 18″ K – 029° 43′ 00″ D

 

 1. c) Hereke Demirleme Sahası : Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası,aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 40° 46′ 36″ K – 029° 38′ 09″ D

2) 40° 45′ 24″ K – 029° 38′ 09″ D

3) 40° 45′ 12″ K – 029° 40′ 30″ D

4) 40° 46′ 27″ K – 029° 40′ 30″ D

 

ç) Eskihisar Demirleme Sahası : Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatları birleştiren hat ile bu hattın kuzeyindeki sahil şeridi arasında kalan deniz alanıdır. Bu sahada, kıyıdan itibaren 2,5 gomina mesafe içerisinde demirleme yapılamaz.

 

1) 40º 45′ 12″ K – 029º 23´ 27″ D ( Darıca Burnu)

2) 40º 46′ 00″ K – 029º 30´ 57″ D ( Kaba Burun)

 

 1. d) Kılavuz Kaptan Alma / Bırakma Noktaları; İzmit Körfezi için, Kılavuz Kaptan alma ve bırakma mevkileri aşağıdaki gibidir.

 

          1)Kılavuz Kaptan Alma Yeri:

 

40° 43´ 24″ K – 029° 21´ 24″ D

 

2)Kılavuz Kaptan Bırakma Yeri;

 

40° 44´ 24″ K – 029° 21´ 24″ D

 

Yalova Liman Başkanlığı İdari Sahası Demirleme Sahaları ;

 

 1. a) 1 nolu Demirleme Sahası; Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 40º 41′ 30″ K – 029º 18′ 24″ D

2) 40º 40′ 30″ K – 029º 18′ 24″ D

3) 40º 41′ 00″ K – 029º 20′ 30″ D

4) 40º 42′ 12″ K – 029º 20′ 30″ D

 

 1. b) 2 nolu Demirleme Sahası; Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıda koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 41′ 00″ K – 029º 20′ 30″ D

2) 40º 42′ 12″ K – 029º 20′ 30″ D

3) 40º 42′ 24″ K – 029º 22′ 51″ D

4) 40º 42′ 54″ K – 029º 22′ 36″ D

 

 1. c) Kılavuz Kaptan Alma ve Bırakma Yerleri;

 

40° 43´ 24″ K – 029° 21´ 24″ D (Alma Yeri)

 

40° 44´ 24″ K – 029° 21´ 24″ D (Bırakma Yeri)

 

Tuzla  Liman Başkanlığı İdari Sahası Demirleme Sahaları ;

 

 1. a) 1 nolu Demirleme Sahası ; Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 40º 50´ 48″ K – 029º 15´ 18″ D

2) 40º 50´ 12″ K – 029º 15´ 18″ D

3) 40º 49´ 18″ K – 029º 14´ 36″ D

4) 40º 49´ 18″ K – 029º 13´ 12″ D

5) 40º 50´ 48″ K – 029º 13´ 12″ D

 

 1. b) 2 nolu Demirleme Sahası ; Tehlikeli madde taşıyan gemiler,nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıda koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

 

1) 40º 49´ 18″ K – 029º 13´ 12″ D

2) 40º 49´ 18″ K – 029º 12´ 00″ D

3) 40º 50´ 00″ K – 029º 12´ 00″ D

4) 40º 50´ 48″ K – 029º 13´ 00″ D

5) 40º 50´ 48″ K – 029º 13´ 12″ D

 

 

 

 

 1. c) 3 nolu Demirleme Sahası; İstanbul Boğazı geçişi yapacak ve tehlikeli yük taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. (İzmit GTH alanı dışında)

1) 40º 53´ 05″ K – 029º 11´ 48″ D

2) 40º 52´ 39″ K – 029º 09´ 39″ D

3) 40º 51´ 00″ K – 029º 10´ 18″ D

4) 40º 51´ 24″ K – 029º 12´ 00″ D

5) 40º 52´ 31″ K – 029º 13´ 24″ D

 

ç) Kılavuz Kaptan Alma ve Bırakma Yerleri;

 

40° 51´ 12″ K – 029° 15´ 00″ D

 

Demirleme ve Demir Yerinden Ayrılma

 • Demir yeri, İzmit GTHM tarafından belirlenir.
 • Demirleyen gemi, demir mevki ve zamanını İzmit GTHM’ye bildirmelidir.
 • Gemi kaptanları, demirde iken ilgili STCW ve IMO sirküleri (STCW Code VIII-A.VIII/2 IMO Circ. STCW.7/ Circ.14) gereği “Güvenli bir demir vardiyası tutmaları için kılavuz ilkeleri” gereklerine göre hareket etmelidir.
 • Demir yerindeyken sektör kanalı sürekli dinlenmelidir.
 • Gemi demirini vira etmeden 1 saat önce ilgili sektöre bilgi vermelidir.
 • Gemi demir aldığında, demir alma zamanı ve varış limanı bilgisini bildirmeli, trafik durumu ile ilgili bilgi almalıdır.

 

Limana Yanaşma ve Ayrılma

 • Gemiler İzmit GTH alanı içinde herhangi bir limana yanaştıklarında, yanaşma zamanını İzmit GTHM’ye bildirmelidir.Limanda bağlı bulundukları sürece sektör kanalını dinlemelidirler.
 • Rıhtımdan ayrılan gemiler, trafiğe katılmadan önce ayrılış zamanı ve varış limanı bilgisini İzmit GTHM’ye bildirmeli, trafik bilgisi alarak ilerlemelidir.

 

Yavaşlama

Bir gemi İzmit GTH alanı içerisinde yavaşlamak zorunda kaldığında durumu derhal İzmit GTHM’ye bildirecektir. İzmit GTHM trafik durumunu değerlendirilerek durum hakkında bilgi, tavsiye ve talimatta bulunulur.

 

Başka Gemiyi Geçmek

Önden giden yavaş gemiyi geçmek zorunluluğu duyan bir gemi İzmit GTHM’den izin alacaktır. İzmit GTHM tarafından geçiş izni verilen gemi öndeki gemiyi geçişini tek rotada gerçekleştirmeye çalışılacaktır. Ancak Osman Gazi Köprüsü Geçiş Bölgesi olarak tanımlanmış olan 2 deniz millik alan içerisinde gemilerin birbirini geçişi yasaktır.

Körfez Geçiş Köprüsü(Osman Gazi Köprüsü)Geçiş Bölgesi

Körfez geçiş köprüsünün 1 deniz mili doğusu ile 1 deniz mili batısı arasında kalan toplam 2 deniz millik denizalanı “Osman Gazi Köprüsü Geçiş Bölgesi” dir.

– Körfez Geçiş Köprüsü Geçiş Bölgesi’nde seyreden tüm gemiler için azami hız 10 deniz milidir.

– Körfez Geçiş Köprüsü Geçiş Bölgesi’nde önde giden gemi geçilmeyecektir.

-Yerel trafik de dâhil hiçbir gemi köprü ayaklarına 100 metreden daha fazla yaklaşmayacaktır.

-Körfez Geçiş Köprüsünden, hava çekime 60 metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçları geçiş yapamazlar.Hava çekimi 56 metre ile 60 metre arasında olan gemi ve deniz araçları idarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde Körfez Geçiş Köprüsü altından geçiş yapabilir.

 

Kazaların Rapor Edilmesi

İzmit GTH alanı içerisinde meydana gelen bir kaza, gerek kazaya dahil olan gemi(ler) tarafından gerekse kazaya şahit olan gemi(ler) tarafından içinde bulunulan İzmit GTH ilgili sektörüne derhal rapor edilmelidir. İzmit GTH, alınması gerekli önlemler ve kazada olmuş veya olabilecek can, mal kayıplarının en aza indirilmesi ve çevrenin korunması açısından ilk irtibat noktasıdır.

 

Karaya Oturma Durumunda

İzmit GTH Alanı içinde karaya oturan gemi;

 

1)    Derhal ilgili GTH sektörüne bilgi verir.

2)    Hiçbir kimyasal madde kullanmamak kaydıyla deniz kirliliğinin önlenmesi ile can güvenliğinin teminine yönelik alınacak gerekli tedbirler hariç, kurtulma çalışmaları, balast operasyonu, kargo tahliyesi / transferi, makine çalıştırma gibi buna benzer müdahaleler kesinlikle yapamaz ve İzmit GTH Merkezi’nden bilgi/tavsiye/talimat bekler. Karaya oturan gemi İzmit GTH Merkezi tarafından verilecek talimatlara uymakla yükümlüdür.

3)    Gemi Kaptanı eğer kendi imkânları ile kurtulma talebinde bulunursa sualtı sörvey raporunu aldıktan azami 6 saat içinde hazırlayacağı kurtulma planını teknik heyete sunmakla yükümlüdür.

 

Arıza Durumunda

 

İzmit GTH alanı içerisinde arıza yapan gemi;

-İvedi olarak içerisinde bulunduğu sektöre durumunu rapor edecektir.

-Eğer arızasını çok kısa süre içerisinde giderir ve bu duruma yönelik olarak, geminin her açıdan emniyet ve güvenle seyredebilecek yeterliliğe sahip olduğu gemi kaptanı tarafından beyan olunursa, İzmit GTHM geminin seyrine devam etmesine izin verebilir.

-Arıza yaparak, Trafik Ayırım Düzeninin dışarısında demirlemek zorunda kalan gemiye arızasını gidermesi için 72 saat’e kadar süre verilebilir. Arızasını verilen bu süre içerisinde gideremeyen gemiler İzmit GTHM’nin vereceği talimatlara uymak zorundadır.

 

Olayların ve Deniz Kirliliğinin Rapor Edilmesi

 

İzmit GTH alanı içinde gemilerin emniyetli manevra kabiliyetini olumsuz etkileyen aksaklıklar meydana gelirse veya deniz çevresini ve komşu alanları tehlikeye maruz bırakan bir durum oluşursa, gerekli önlemlerin zamanında alınması açısından durum gemi(ler) tarafından İzmit GTHM’ ye derhal rapor edilmelidir.

 

Yerel Deniz Trafiği

İzmit GTH alanı sınırları içerisinde seyir yapan feribotlar, şehir hatları gemileri, deniz otobüsleri, düzenli sefer yapan yolcu tekneleri, gemilere yağ – yakıt – su ikmali yapan tankerler, gezi tekneleri, balıkçı tekneleri, acente motorları, kamuya ait botlar, römorkörler, sivil toplum örgütlerine ait tekneler, su altı ve sörvey çalışması yapan tekneler ve benzerleridir.

Yerel deniz trafiğini oluşturan tüm deniz araçları, SOLAS Sözleşmesi kapsamında olsun ya da olmasın içinde bulundukları sektörün VHF kanalını dinlemek zorundadırlar.

 

Tele Sağlık

Tele Sağlık Merkezince, seyir halindeki deniz ve hava araçlarında meydana gelebilecek tüm sağlık sorunlarına yönelik 24 saat kesintisiz tıbbi danışmanlık hizmeti, denizde tıbbi tahliye ve deniz ambulansı hizmetleri verilmektedir.444 83 53 numaralı telefon numarası üzerinden Tele Sağlık ile doğrudan temas kurulabilir.

 

Acente Teması

Gemiler; İzmit GTH alanı Trafik Ayırım Düzeni içerisinde iken acente teması yapamazlar.

 

Balıkçı Tekneleri

Tam boyu ne olursa olsun balıkçılıkla uğraşan hiçbir tekne İzmit GTH alanı Trafik Ayırım Düzeni içerisinde avlanmayacak, TAD dışında iken de gemilerin geçişlerine engel oluşturmayacaktır.

 

Yelken ve Kürekle Seyreden Gemiler

İzmit GTH alanı Trafik Ayırım Düzeni içerisinde yelkenle, kürekle seyretmek, yüzmek ve avlanmak yasaktır. Ancak, sportif amaçlı yelken, kürek ve yüzme yarışları ile gösteri ve merasim geçişleri ilgili Liman Başkanlığı ve İdare’nin iznine ve yapılacak düzenlemeye tabidir.

 

Atık Toplama Gemileri ve Yakıt İkmal Gemileri (Bunker Barge)

Atık toplama ve Yakıt İkmal (Bunker) operasyonları ilgili Liman Başkanlığının izni ve ilgili sektörün bilgisi dâhilinde yapılır.

Operasyon yapılacak gemi üzerine yanaşıldıktan sonra, aşağıdaki bilgiler ilgili sektöre rapor edilir.

-Atık toplama veya yakıt ikmal gemisinin ismi,

-Hizmet verilmekte olan geminin ismi,

-Yanaşma zamanı,

Yine operasyonun tamamlanmasını müteakip de aşağıda sıralanmış olan bilgiler ilgili sektöre rapor edilir;

-Alınan atığın ve ikmal olunan yakıtın cinsi ve miktarı,

-Gemi üzerinden avara/ayrılma zamanı,

-Nasıl bir manevra yapacağı ilgili niyetini ilgili sektöre rapor edecektir.

-Herhangi bir döküntü veya sızıntı sebebi ile meydana gelen kirlilik, gerekli önlemlerin alınabilmesi için acil olarak ilgili sektöre rapor edilecektir.

 

 

İZMİT GTH ALANI İÇİN ACİL DURUM TELEFON NUMARALARI

 

KOCAELİ VALİLİĞİ 262     325 31 85
KOCAELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 262     318 10 01
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 212     334 45 00
KOCAELİ LİMAN BAŞKANLIĞI 262     528 37 54
YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI 226     813 54 10
TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI 216     446 72 12
IZMIT GTH MERKEZİ 262     527 38 13
SAHİL GÜVENLİK            158
TELE SAĞLIK            444 83 53
DOĞU MARMARA GÜMRÜK MUHAFAZA MÜDÜRLÜĞÜ

 

262     321 06 50
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 262     321 33 90
KOCAELİ AFAD 262     312 10 29
ALO KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ            151

İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi

Adres:

İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi

Güney Mahallesi

Derya Caddesi No: 134

TÜTÜNÇİFTLİK / KÖRFEZ / KOCAELİ